Om strategin

Sverige har en nationell livsmedelsstrategi som tagits fram av regeringen. Den pekar ut vad som behöver göras för att öka vår livsmedelsproduktion och vår självförsörjning. Baserat på detta dokument har Västernorrland en egen regional strategi mer anpassad till utmaningar och möjligheter i vårt län. Följande områden har pekats ut som extra viktiga att arbeta med:

  • Regler och villkor
  • Konsument och marknad
  • Kunskap och innovation
 

För att uppnå målen i den regionala livsmedels­strategin krävs handlingskraft och gemensamma satsningar. Det krävs både engagemang och vilja hos politiker, tjänstepersoner, organisationer såväl som hos företagare och medborgare. Tillsammans kan vi tillvarata de möjligheter som finns i vårt län och trygga en hälsosam livsmiljö för framtida generationer.

Just nu pågår ett projekt för att jobba vidare med livsmedelsstrategins prioriterade områden. Projektet leds av Länsstyrelsen Västernorrland i samarbete med Lantbrukarnas riksförbund (LRF), och det finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Denna webbplats samlar relevant information kopplad till regional livsmedelsproduktion, såsom erfarenhetsutbyte, kommande kurser och inspiration.