Västernorrlands regionala livsmedelsstrategi

Illustrerat omslag på ett landskap med djur och människor.

Västernorrlands livsmedelsstrategi utgår från Sveriges nationella strategi men anger regionala prioriteringar och visar hur livsmedelskedjan i Västernorrland kan bidra till att uppnå den vision och de mål som gemensamt tagits fram i länets regionala utvecklingsstrategi. Vi ska bland annat arbeta för: Ett ökat förtroende mellan myndigheter, näringsliv och konsumenter. Mer västernorrländsk mat i den privata och offentliga måltiden. Ökad samverkan för kompetensförsörjning och produktutveckling.

Strategin har tagits fram i bred samverkan och är ett gemensamt dokument som pekar ut riktningen för hur vi ska öka livsmedelsproduktionen och självförsörjningsgraden i Västernorrland. Länsstyrelsen Västernorrland, Region Västernorrland och Lantbrukarnas Riksförbund Västernorrland har ingått i det operativa projektsekretariatet. Länets kommuner, akademi, politik och ett partnerskap med nyckelpersoner inom livsmedelssektorn har också engagerat sig i framtagandet.