Regional strategi pekar ut riktningen för länets livsmedelsproduktion

En regional livsmedelsstrategi för Västernorrland har tagits fram i bred samverkan mellan länets aktörer. Strategin utgår från Sveriges nationella strategi, som fastställts av regeringen, men lyfter regionala utmaningar och möjligheter.

”Vi har bestämt oss. I Västernorrland ska det finnas en konkurrenskraftig livsmedelskedja där samtliga delar i kedjan är starka och välmående. Vi är övertygade om att vi genom att utveckla livsmedelsproduktionen skapar tillväxt, sysselsättning och hållbar utveckling i hela länet.”

Så inleds Västernorrlands regionala livsmedelsstrategi.

Kan leda till fler jobb

– Vår regionala livsmedelsstrategi är ett bra verktyg för att driva livsmedelsnäringen framåt vare sig det gäller odling av mer grönsaker i länet eller utveckling av foodtech. Vi behöver tänka på att det kan komma tider av kris där vi behöver i mycket större utsträckning leva på det som produceras i närområdet. Till det verkligt positiva hör förstås att det kan ge fler jobb, säger landshövding Berit Högman.

Den nya strategin är ett länsgemensamt dokument som tagits fram i nära samarbete mellan flera aktörer. Länsstyrelsen har tillsammans med Region Västernorrland och Lantbrukarnas riksförbund (LRF) drivit det operativa arbetet och representanter från livsmedelskedjan, länets kommuner, forskning och akademi har varit involverade i framtagandet.

Tre viktiga områden pekas ut

Strategin pekar ut tre prioriterade områden att arbeta vidare med för att utveckla livsmedelskedjan i vårt län; regler och villkor, konsument och marknad, samt kunskap och innovation.

– Strategin pekar ut riktningen och vad vi gemensamt ska åstadkomma för en hållbar livsmedelsproduktion i Västernorrland. Länsstyrelsen samordnar erfarenhetsutbyten och utbildningstillfällen för att främja kunskap och innovation i länet. Genom att lyfta länets producenter hoppas vi också bidra till att öka efterfrågan på regionalt producerad mat och skapa stolthet för det vi producerar här i länet, säger Karin Frejarö, enhetschef på länsstyrelsen.